Zmiany wprowadzone przez Polski Ład nałożyły na przedsiębiorców nowy obowiązek w zakresie wdrożenia płatności bezgotówkowych w przypadku transakcji z osobami fizycznymi. W dniu 1 stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać art. 19a ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który nakazuje przedsiębiorcom zawierającym umowy z konsumentami zapewnienie możliwości dokonywania tzw. zapłaty bezgotówkowej. Co ważne, przepis w tym zakresie odsyła do definicji instrumentu płatniczego zawartej w ustawie o usługach płatniczych.  

Zgodnie z tą regulacją instrument płatniczy oznacza „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”. Jest to definicja bardzo szeroka, która obejmuje, oprócz terminali płatniczych, również inne urządzenia umożliwiające płatność za pomocą np. odpowiednich aplikacji. Sam obowiązek dotyczy jedynie „zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu”, czyli zgody przedsiębiorcy na taką formę płatności, a nie dostarczenia konsumentom urządzenia umożliwiającego płatność.  

Innymi słowy, przepis nie stanowi bezwzględnego nakazu korzystania z terminali płatniczych w relacjach z konsumentem – możliwe jest korzystanie z innych narzędzi pozwalających na dokonanie płatności bezgotówkowej.  

Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie terminali płatniczych i dodatkowo posiadają kasy fiskalne online, od 1 lipca 2022 roku muszą zapewnić integrację tego urządzenia z terminalem płatniczym (art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców).