BLH Lenczewski, Szlawski, Godyń Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi, ul. P.O.W. 16 LOK. 1, 90-255 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000755165, NIP 7252284124, REGON 381666198 zapewnia, że powierzone jej dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)- w skrócie RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r.).

Niniejsza Polityka ma na celu wyjaśnienie zasad, jakimi rządzi się przetwarzanie danych osobowych oraz przedstawienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez BLH Lenczewski, Szlawski, Godyń Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

1. Administratorem danych osobowych jest BLH Lenczewski, Szlawski, Godyń Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi, ul. P.O.W. 16 lok. 1, 90-255 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 0000755165, NIP 7252284124, REGON 381666198.- dalej Administrator. Kontakt z Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem email: patrycja.szreder@blh.pl, oraz nr telefonu 578 925 777. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do wskazanego celu, a także przez okres, w jakim przetwarzanie jest konieczne.

2. Rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Administrator przetwarza tylko te dane, które niezbędne są do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wobec powyższego przetwarzane są następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania/ adres korespondencyjny
– PESEL,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu,
– NIP
– REGON.