W związku ze zbliżającym się momentem rozliczenia subwencji z PFR pragniemy przekazać, że na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp zostały opublikowane zmiany do regulaminu, które w znacznej mierze dotyczą zasad rozliczeń subwencji.

Odnotować należy, że PFR przyjął uproszczony model rozliczenia subwencji, na który składać się będzie kilka kroków:

 1. Przedstawienie przez Bank propozycji PFR w zakresie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi – będzie to wstępnie wypełniony formularz oświadczenia w oparciu o dane z rejestrów ZUS, MF i KAS.
 2. Sprawdzenie treści oświadczenia przez Beneficjenta.
 3. Uzupełnienie przez Beneficjenta brakujących danych.
 4. Podpisanie oświadczenia przez Beneficjenta.
 5. Weryfikacji oświadczenia przez PFR.
 6. Podjęcie decyzji przez PFR co do wysokości zwrotu.

Kluczowe czynności po stronie Państwa jako Beneficjenta to zatem:

 • Sprawdzenie, czy otrzymaliście Państwo od Banku propozycje PFR – powinno to nastąpić przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji.
 • Weryfikacja propozycji PFR pod kątem prawidłowego ujęcia danych – w szczególności warto zwrócić uwagę na prawidłowość wyliczeń dotyczących:
  • o pracowników tymczasowych,
  • o pracowników na części etatu,
  • o pracowników przebywających na urlopach macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym, o zleceniobiorców.
 • Złożenie przez Państwa oświadczenia w wyznaczonym terminie.

Regulamin subwencji PFR zawiera postanowienia, które pozwalają na umorzenie całości subwencji wobec przedsiębiorców wybranych branż, które najbardziej ucierpiały wskutek wprowadzanych obostrzeń.

Regulamin subwencji PFR przewiduje też swego rodzaju „odwołanie od decyzji”, a mianowicie: możliwość zwrócenia się do PFR z zapytaniem dotyczącym wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w decyzji udostępnionej Beneficjentowi.

W dalszym ciągu brak jest niestety uregulowań dotyczących zwolnienia umorzonej kwoty subwencji spod podatku dochodowego. Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami Ministerstwo Finansów ma zająć stanowisko w sprawie ewentualnego zwolnienia przez rozpoczęciem procesu umorzeń.
Na ten moment zatem umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT.