Ulga IP Box daje możliwość przedsiębiorcy opodatkowania na preferencyjnych zasadach dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przedsiębiorca korzystający z ulgi IP Box zamiast ogólnych zasad opodatkowania może płacić podatek w wysokości 5% od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

Jakie przesłanki musi spełnić przedsiębiorcy, aby płacić 5% podatku?

Z ulgi IP Box może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  2. działalność ta ma charakter działalności badawczo-rozwojowej (np. polega na tworzeniu programów komputerowych lub ich modyfikowaniu),
  3. w wyniku prowadzenia działalności powstaje kwalifikowane prawo własności intelektualnej (np. autorskie prawo do programu komputerowego / kodu źródłowego do takiego programu),
  4. przedsiębiorca osiąga dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. dokonując odpłatnego zbycia tego prawa na rzecz kontrahentów),
  5. przedsiębiorca prowadzi dodatkową ewidencję księgową, w której wyodrębnia m.in. koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Kiedy działalność będzie spełniała definicję działalności badawczo-rozwojowej?

Działalność może zostać zakwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa, jeśli spełnia kryterium „twórczości”, „systematyczności” i „zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Przykładowo, działalność programisty, który tworzy kod źródłowy oprogramowania, tworząc w konsekwencji nowy program lub ulepszając w sposób istotny już istniejące oprogramowanie, najczęściej spełnia te kryteria. Dzięki temu, jego działalność może zostać zakwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa.

Interpretacja podatkowa – zwiększenie bezpieczeństwa

Ulga IP Box została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od 1 stycznia 2019 r. Jest zatem rozwiązaniem funkcjonującym dosyć krótko, co powoduje, że brak jest utrwalonej praktyki w stosowaniu nowych przepisów. 

Również ustalenie zakresu zastosowania ulgi np. w branży IT może rodzić trudności interpretacyjne. Specyfika tej branży dla organów podatkowych pozostaje nadal mało zrozumiała. W związku z tym samo Ministerstwo Finansów sugeruje, aby podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wystąpił z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Stosowanie się do interpretacji zapewni przedsiębiorcy ochronę prawną.

Wystąpienie z takim wnioskiem oraz jego prawidłowe sporządzenie jest jednym z najważniejszych elementów całego procesu korzystania z ulgi IP Box. Przy sporządzaniu wniosku kluczowe jest przede wszystkim precyzyjne opisanie stanu faktycznego. Co istotne, aby interpretacja podatkowa była skutecznym środkiem ochrony, stan faktyczny w niej opisany powinien być taki sam, jaki jest w rzeczywistości. Zatem odpowiednie sformułowanie tego elementu wniosku o interpretację indywidualną jest kluczowe i wymaga sporej uwagi. 

Jeśli rozważasz skorzystanie z ulgi IP Box, zapraszamy do kontaktu! Chętnie pomożemy Ci prawidłowo wdrożyć procedury, które to umożliwią.