Doświadczenie zdobyte podczas kilkuset spraw odszkodowawczych pozwala nam na sprostanie oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Wieloletnia praktyka przy kompleksowej obsłudze tego rodzaju spraw pozwala nam na sprawne przeprowadzenie procesu oraz uzyskanie możliwie najkorzystniejszego orzeczenia dla Klienta. Reprezentujemy Naszych Klientów na etapie postępowania przedsądowego, w trakcie negocjacji ugodowych, jak również na każdym etapie postępowania sądowego. 

Każdorazowo oceniamy zasadność roszczeń, tak co do ich zasady, jak i wysokości, by nie narażać Klienta na dodatkowe ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia. Pomagamy ustalić i wskazać podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody naszego Klienta.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących m. in.:

  • Szkody na osobie doznane w wypadach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, 
  • Zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej,
  • Szkody na mieniu – roszczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
  • Dochodzenie roszczeń z dobrowolnych umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń na życie, w tym grupowego ubezpieczenia,
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta, błędu medycznego,
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty mienia w wyniku kradzieży, zalania, pożaru i in.,
  • Dochodzenie roszczeń z OC przedsiębiorcy.