Doradztwo podatkowe BLH to kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów podatkowych oraz planowanie podatkowe zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy wyborze optymalnej formy opodatkowania.

Wybierz interesujący Cię obszar prawnej pomocy podatkowej:

Doradztwo podatkowe – PIT i CIT

Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obejmuje swoim zakresem m.in.:

 • Doradztwo w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych.
 • Pomoc przy wyborze formy opodatkowania optymalnej dla danego charakteru działalności gospodarczej.
 • Analizę umów pod kątem ich skutków podatkowych, w tym także przygotowanie propozycji zmian postanowień mających wpływ na rozliczenia podatkowe.
 • Doradztwo dla inwestorów w branży nieruchomości, w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania oraz zasad opodatkowania transakcji zakupu, sprzedaży oraz najmu lokalów mieszkalnych i komercyjnych.  
 • Opracowywanie optymalnych, pod względem składek ZUS i obciążeń podatkowych, struktur wynagradzania menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych.
 • Wsparcie w przygotowaniu do kontroli podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży podatnika, w szczególności poprzez przeprowadzanie audytów podatkowych oraz przeglądów dokumentacji księgowej.
 • Przygotowanie wniosków o wydanie urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach dotyczących wydania interpretacji.

Doradztwo podatkowe w zakresie podatku u źródła

Podatek u źródła to specyficzna forma podatku PIT i CIT, którym podlegają opodatkowaniu wypływające z kraju przelewy transgraniczne, wynikające z takich tytułów jak odsetki, należności licencyjne, dywidendy czy wybrane usługi niematerialne. 

Polski przedsiębiorca najczęściej spotyka się z obowiązkiem poboru podatku u źródła wypłacając wynagrodzenie za reklamę na facebooku, udzielenie licencji do znaku towarowego, czy świadczenie usług zarządzania przez zagraniczny podmiot. 

Polski podatnik wypłacając wynagrodzenie ze wskazanych wyżej tytułów ma obowiązek pobrać i odprowadzić podatek w imieniu zagranicznego podmiotu, działając w tym zakresie jako płatnik.

Obliczając podatek polski przedsiębiorca może zastosować zwolnienia i preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z krajem rezydencji podatkowej kontrahenta. Zastosowanie wspomnianych preferencji jest uzależnione od spełnienia wielu czynników, m.in. uzyskania od kontrahenta oryginału certyfikatu rezydencji, czy dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu przesłanek do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki. 

Doradcy podatkowi BLH zapewniają wsparcie m.in. w zakresie:

 • Analizy płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów pod kątem podlegania podatkowi u źródła w Polsce oraz obowiązków płatnika związanych z płatnością.
 • Analizy możliwości zastosowania zwolnień z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku u źródła wynikającej z właściwej umowy przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Przygotowania opinii dotyczących posiadania statusu rzeczywistego beneficjenta, w tym prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez odbiorców płatności.
 • Opracowywania procedur mających na celu zapewnienie należytej staranności przy zastosowaniu zwolnień z podatku u źródła lub preferencyjnych stawek.
 • Przygotowanie wniosków o wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia od podatku u źródła oraz oświadczeń i deklaracji stosowanych dla celów podatku u źródła. 
 • Składanie wniosków o nadpłatę w podatku u źródła i reprezentowanie podatników w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. 

Wsparcie w zakresie podatku VAT 

Wspieramy przedsiębiorców, gminy oraz zakłady budżetowe w rozstrzyganiu problemów związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług zarówno w zakresie transakcji krajowych, jak i międzynarodowych. 

W ramach doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT świadczymy następujące usługi:

 • Opiniowanie pod kątem podatku VAT transakcji międzynarodowych – WNT, WDT, import, eksport, transakcje trójstronne.
 • Doradztwo w zakresie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości, w tym weryfikacja przesłanek zwolnienia dostawy budynków i budowli po upływie dwóch lat od jej „pierwszego zasiedlenia”.
 • Wsparcie przy ocenie skutków podatkowych dostawy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo podatkowe w zakresie zastosowania właściwej stawki VAT, zwolnień od podatku VAT oraz kwalifikacji świadczeń kompleksowych oraz pomocniczych. 
 • Opiniowanie umów handlowych w zakresie skutków na gruncie podatku VAT.
 • Opracowanie procedur należytej staranności w podatku VAT oraz wsparcie przy ich implementacji (ochrona prawa do odliczenia VAT).
 • Wsparcie w przygotowaniu do kontroli podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży podatnika, w szczególności poprzez przeprowadzanie audytów podatkowych oraz przeglądów dokumentacji księgowej.
 • Przygotowanie wniosków o wydanie urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach dotyczących wydania interpretacji.
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach dotyczących wydania WIS.

Stałe doradztwo podatkowe (hot line) 

Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych jest dziś kluczem do sukcesu praktycznie w każdej branży. Właśnie dlatego większość naszych klientów wybiera stałe doradztwo podatkowe jako formę współpracy z naszą kancelarią. Możliwość bieżącego konsultowania zaistniałych problemów podatkowych, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji przekazanego nam zlecenia, jest często wartością nie do przecenienia. Współpracując na stałe z klientem lepiej rozumiemy jego potrzeby i jesteśmy w stanie zapewniać efektywne wsparcie prawne.

Stałe doradztwo podatkowe to dla naszych klientów przede wszystkim:

 • Możliwość konsultacji telefonicznej i mailowej z możliwością uzyskania rozstrzygnięcia problemu jeszcze w dniu zadania pytania.
 • Bezpieczeństwo podatkowe podejmowanych decyzji gospodarczych.
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej i skarbowej.

Planowanie podatkowe

Do osiągnięcia pożądanych celów biznesowych może prowadzić kilka dróg. Nie każda z tych dróg będzie wiązać się z takimi samymi obciążeniami podatkowymi. W BLH doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego doradzając naszym Klientom w prowadzeniu biznesu bierzemy pod uwagę skutki podatkowe podejmowanych działań wynikające zarówno z przepisów podatkowych, które obowiązują dziś, jak i tych które dopiero wejdą w życie.

Podejmowanie działań przemyślanych, również pod kątem podatkowym, pozwala na zwiększenie dochodowości biznesu, poprawę płynności finansowej oraz obniżenie kosztów korzystania z finansowania zewnętrznego.

Wspierając naszych Klientów zajmujemy się mi.in.:

 • Doradztwem podatkowym w zakresie wyboru optymalnej pod kątem podatkowym i prawnym formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Doradztwem w zakresie restrukturyzacji działalności gospodarczej (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia, zakładanie nowych spółek).
 • Doradztwem podatkowym i prawnym przy wychodzeniu z inwestycji (sprzedaż udziałów i akcji, sprzedaż nieruchomości, rozwiązanie spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki).
 • Doradztwem podatkowym i prawnym zakresie sukcesji biznesu.
 • Doradztwem podatkowym i prawnym przy korzystaniu z ulg podatkowych dla działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R oraz IP Box).
 • Audytem podatkowym istniejących struktur pod kątem podatkowym i prawnym.

Interpretacje podatkowe i WIS

Przepisy podatkowe są skomplikowane. Wie o tym sam ustawodawca, który przewidział narzędzia pozwalające uzyskać podatnikowi urzędowe potwierdzenie, że stosowany przez niego sposób interpretacji przepisów podatkowych jest prawidłowy. Mowa tu o interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). 

Oba te instrumenty opierają się na podobnym założeniu. Podatnik opisuje we wniosku wysyłanym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej transakcje, które realizuje lub zamierza zrealizować, prezentując jednocześnie własną interpretację przepisów podatkowych, jakie będą miały zastosowanie. Organ podatkowy ocenia czy stanowisko, które zaprezentował podatnik jest prawidłowe i opisuje właściwy sposób interpretacji przepisów. 

Jeżeli podatnik zastosuje się do interpretacji indywidualnej lub Wiążącej Informacji Stawkowej będzie chroniony przed odpowiedzialnością podatkową i karną skarbową, jeżeli lokalny urząd skarbowy w trakcie kontroli podatkowej będzie miał odmienne zapatrywania co do interpretacji przepisów podatkowych.

Różnica między interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego, a Wiążącą Informacją Stawkową dotyczy zakresu działania tych instytucji. Wiążąca Informacja Stawkowa pozwala na uzyskanie urzędowego potwierdzenia prawidłowej stawki podatku VAT. Natomiast interpretacje indywidualne potwierdzają interpretację przepisów prawa podatkowego w pozostałym zakresie.

Jeżeli chcieliby Państwo rozwiązać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Wspieramy podatników przy sporządzeniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz WIS. Reprezentujemy naszych Klientów także na etapie postępowania przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej. 

Ulga podatkowa IP BOX

Jesteś programistą prowadzącym działalność gospodarczą albo spółką kapitałową tworzącą oprogramowanie – masz szanse płacić 5% podatek dochodowy. 

Ulga IP Box jest dedykowana m.in. podatnikom czerpiącym dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego i prowadzących odpowiednią ewidencję. Nie ma przy tym znaczenia czy prowadzisz firmę sprzedającą licencję do własnego programu komputerowego, czy programistą zatrudnionym na umowie B2B. 

Skorzystanie z ulgi ma miejsce po zakończeniu roku podatkowego. Po złożeniu deklaracji podatkowej Urząd Skarbowy zwraca podatnikowi (programiście) różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym w trakcie roku, obliczonego według właściwej stawki podatku (podatek liniowy 19% lub skala podatkowa 17/32%), a podatkiem obliczonym według stawki 5%.

Aby płacić 5% podatek od dochodów programista musi prowadzić przez cały rok odpowiednią ewidencję IP Box, z której będą wynikać m.in. wysokość przychodów, kosztów i dochodu osiąganych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest program komputerowy (kod źródłowy do takiego programu). 

Minister Finansów zastrzegł również, że skorzystanie z ulgi IP Box możliwe jest po uzyskaniu urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W BLH prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie korzystania z ulgi IP Box:

 • Występujemy z wnioskami o wydanie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Przygotowujemy wzory ewidencji IP Box.
 • Przygotowujemy wzory umów z programistą dostosowane do wymogów podatkowych ulgi IP Box.
 • Udzielamy wsparcia na etapie wdrożenia ulgi IP Box.

Podatkowa ulga badawczo-rozwojowa

Ulga B+R polega na dwukrotnym uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. 

Działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako działalność twórcza, na którą składają się badania naukowe lub prace rozwojowe, które są podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przedsiębiorca wdrażający w swojej firmie nowe produkty, usługi lub udoskonalający procesy produkcji ma możliwość dwukrotnego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków takich jak:

 • wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców związane z działalnością B+R.
 • koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R.
 • koszty niebędących środkami trwałymi sprzętów związanych z działalnością B+R.
 • innych wydatków związanych z działalnością B+R.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czy Twoja firma ma możliwość skorzystania z ulgi B+R oraz uzyskać wsparcie na etapie wdrażania ulgi skontaktuj się z nami.

Schematy podatkowe (MDR)

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy oraz ich doradcy podatkowi zostali zobowiązani do informowania Szefa KAS o udostępnianych i wdrażanych schematach podatkowych.

Schematy podatkowe to w dużym skrócie zdarzenia wpływające na obniżenie zobowiązań podatkowych, czyli przede wszystkim optymalizacje podatkowe.

Podatnik podejmując decyzję o przekształceniu spółki, zawarciu umowy leasingu, obniżeniu odpisów amortyzacyjnych, wniesieniu aportu, czy zmianie stosunku pracy na samozatrudnienie powinien zweryfikować, czy wykonywana przez niego czynność spełnia definicję schematu podatkowego i powinna zostać zgłoszona Szefowi KAS.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych ciąży na promotorach, korzystających oraz wspomagających.

Promotorzy to przede wszystkim prawnicy, doradcy podatkowi i pracownicy instytucji finansowych opracowujący schematy podatkowe. Promotorem może stać się również „zwyczajny” przedsiębiorca, który udostępni podmiotom trzecim pomysł na optymalizację podatkową opracowany samodzielnie lub przez zatrudnianego doradcę podatkowego. 

Korzystający to podatnicy czerpiący korzyści podatkowe z wdrażanych optymalizacji. 

Wspomagający to księgowi, biegli rewidenci, czy notariusze, którzy pomagają podatnikowi na etapie wdrożenia schematu podatkowego.

Każda ze wskazanych wyżej grup podmiotów ma indywidualnie przypisane obowiązki związane z raportowaniem schematów, których niewykonanie wiąże się ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa karnoskarbowego.

Dodatkowo ustawodawca nałożył na promotorów, których przychody przekraczają 8 mln. zł obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Brak procedur wewnętrznych może oznaczać nałożenie na promotora kary pieniężnej nawet w wysokości 10 mln. zł.

Wywiązanie się z obowiązków identyfikowania schematów podatkowych i raportowania ich do Szefa KAS jest bardzo utrudnione ze względu na skomplikowany charakter regulacji. Same przepisy regulujące opisywaną materię zostały skonstruowane w sposób niezrozumiały dla podatnika, a ich prawidłowa interpretacja wymaga rozległej wiedzy nie tylko z zakresu przepisów prawa podatkowego, ale również prawa handlowego i cywilnego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy wsparcie w zakresie:

 • Przygotowania opinii w zakresie kwalifikowania poszczególnych transakcji jako schematy podatkowe.
 • Przeprowadzania audytu rozwiązań podatkowych w celu identyfikacji występujących schematów w jednostce.
 • Przygotowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu raportowania schematów podatkowych.

Dodatkowo w celu przybliżenia tematyki raportowania schematów podatkowych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową na stronie BLH Szkolenia.

Nieujawnione dochody

Jeżeli wydatki podatnika są wyższe niż jego dochody ujawnione w deklaracjach podatkowych urząd skarbowy może zacząć podejrzewać, że podatnik osiąga przychody ze źródeł nieujawnionych. Jeżeli fiskus potwierdzi swoje podejrzenia nałoży na podatnika sankcyjny 75% podatek.

Problem dochodów nieujawnionych dotyczy w szczególności osób, które:

 • Pracowały „na czarno” i nie deklarowały swoich dochodów.
 • Prowadzą działalność gospodarczą, która przez dłuższy czas wykazuje stratę.
 • Otrzymały darowiznę, spadek lub pożyczkę, której nie zgłosiły do urzędu skarbowego.
 • Zarobiły pieniądze za granicą i nie zgłosiły dochodu w Polsce.

Jeżeli znalazłeś się w jednej z opisanych sytuacji nie oznacza to, że urząd skarbowy może automatycznie nałożyć na Ciebie 75% podatek, chociaż na pewno będzie próbował. Podatnik ma szansę się bronić wykazując skąd wziął środki na sfinansowanie dużego wydatku.

Warto jednak pamiętać, że postępowania w przedmiocie dochodów nieujawnionych rządzą się swoimi prawami, a osoba niedoświadczona w prowadzeniu sporów z fiskusem może bardzo łatwo wpaść w jedną z pułapek, którą zastawi na podatnika urząd skarbowy.

Jeżeli chcesz, aby Twoją sprawę poprowadził doradca podatkowy z bogatym doświadczeniem w reprezentowaniu podatników w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych, zgłoś się do Kancelarii BLH.

Kontrole podatkowe i postępowania podatkowe

Kontrola podatkowa i spory z fiskusem od zawsze budziły mieszane uczucia wśród podatników. Dla większości przedsiębiorców nawet rutynowa kontrola zwrotu podatku VAT wiąże się z dyskomfortem, nie mówiąc już o szczegółowej weryfikacji rozliczeń całego roku podatkowego.

Dodatkowo organy podatkowe z każdym rokiem mają w swoich rękach coraz więcej narzędzi informatycznych pozwalających na skuteczniejsze typowanie podatników do kontroli, jak i podważanie prób tłumaczenia przyczyn potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniach księgowych. 

Doskonale rozumiemy rozterki podatników i ich aktualne problemy, ponieważ od wielu lat reprezentujemy przedsiębiorców jako profesjonalni pełnomocnicy zarówno w trakcie kontroli podatkowej, jak i w postępowaniach podatkowych. Pomagamy przedsiębiorcom przygotować się do kontroli podatkowej, jak również czuwamy, aby jej przebieg nie wiązał się z nadużywaniem przez organ podatkowy przysługujących mu uprawnień. 

W razie problemów z fiskusem warto pamiętać o wsparciu, które może zapewnić Kancelaria BLH w postaci:

 • Reprezentacji w toku kontroli podatkowej.
 • Reprezentacji w toku postępowania podatkowego przed organem I i II instancji.
 • Uczestniczenia w czynnościach przesłuchania świadków oraz strony.
 • Sporządzenia zastrzeżeń, odwołań oraz skarg na rozstrzygnięcia organów podatkowych. 
 • Przeglądu dokumentacji księgowej przed wszczęciem kontroli podatkowej w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka podatkowego.

Spory sądowe z fiskusem

Fiskus nie zawsze ma rację. Nieprawidłowa interpretacja przepisów, czy braki postępowania dowodowego skutkujące wadliwym, niekorzystnym dla podatnika rozstrzygnięciem, mogą być działaniem wynikającym zarówno z profiskalnej polityki państwa, jak i z błędu szeregowego urzędnika. 

Warto pamiętać, że wadliwa decyzja organu podatkowego lub niekorzystna interpretacja indywidualna nie przesądza sprawy. Podatnik może zaskarżyć wadliwe rozstrzygnięcie do sądu. W tym celu konieczne jest sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). 

Rzetelnie sporządzona skarga i dokładne wypunktowanie błędów organu mogą mieć decydujący wpływ na zakończenie sprawy po myśli podatnika. Dlatego wspieramy podatników świadcząc następujące usługi:

 • Reprezentacja podatników przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Sporządzanie skarg do WSA na decyzje organów podatkowych i interpretacje podatkowe.
 • Sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed NSA.
 • Konsultacje w zakresie zasadność złożenia skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA – analiza potencjalnych szans i zagrożeń.